dit weer smakket barmhartig as in fakbûn
weelderich as in zon

sinnige muiterij fret oan buik ’n rêch

natuer arbeidet oan de installatie

frysk makket fan werkwoorden tiidwurden

aansens

in útbaarnd décor
foar waans gelyk

op de flakte waakst túch
mei koppich blad

dit rûmet net op

it nederlands makket
fan tiidwurden werkwoorden

hollands laket wachwiid út
leit lakens op de bleek

moai dat de grûn
zacht is hier

zacht en grondig as in bêd
fan hynstehier

dat gers heeft hapt

waar de wyn troch

Tsead Bruinja (1974) is dichter en woonachtig te Amsterdam. In 2019 en 2020 was hij Dichter des Vaderlands van Nederland. Sinds 2012 is Bruinja werkzaam als docent aan de opleiding Creative Writing van ArtEZ te Arnhem.

Meer van deze auteur