Liefde is een aangeboren aandoening die zich ontwikkelt vanuit het zien van en het onmatig denken aan de schoonheid van het andere geslacht, waardoor iemand boven alles begeert de omhelzingen van de ander deelachtig te worden, en vanuit beider verlangen in de omhelzing van die ander alle voorschriften van de liefde te vervullen.

Nu staat ons in het vervolg te bezien op welke wijze liefde kan worden verworven. Men beweert dat diverse theorieën ervan uitgaan dat er vijf manieren zijn waarop liefde verworven wordt, namelijk door middel van lichamelijke aantrekkelijkheid, voortreffelijkheid, een onuitputtelijke welsprekendheid, een overvloed aan rijkdom en de neiging om grif in te stemmen met de verlangens van de ander. Naar mijn persoonlijke mening kan liefde echter slechts op de eerste drie manieren verworven worden, terwijl de laatste twee mijns inziens absoluut verre gehouden dienen te worden van het hof van Amor, zoals mijn betoog je te zijner tijd zal aantonen.

Twaalf voorschriften van Amor:

 1. Mijd hebzucht als een dodelijke ziekte en omarm het tegendeel ervan.

 2. U dient uw kuisheid te bewaren voor uw geliefde.

 3. Probeer niet willens en wetens een vrouw die op passende wijze aan de liefde van een ander is gebonden, te verleiden.

 4. Kies niet voor de liefde van een vrouw indien een natuurlijke terughoudendheid u zou verbieden met haar in het huwelijk te treden.

 5. Denk eraan leugens absoluut te vermijden.

 6. U moet niet te veel ingewijden in uw liefde hebben.

 7. Leg u er steeds op toe in totale gehoorzaamheid aan wat dames u opdragen de krijgsmacht van Amor te versterken.

 8. In het leveren en ontvangen van liefdes soelaas dient een uiterst respectvolle terughoudendheid in acht te worden genomen.

 9. U dient geen kwaadspreker te zijn.

 10. Wees geen verklikker van verliefden.

 11. Gedraag u in alles beschaafd en hoffelijk.

 12. Ga in het uitoefenen van liefdes soelaas niet verder dan uw geliefde wil.

Vertaling: Piet Gerbrandy